Logo Design / Logo Design Service

Logo Design

လိုဂိုဒီဇိုင္းႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္ထုတ္ျခင္းဆိုသည္မွာစားသံုးသူ၏ မွတ္ဥာဏ္တြင္ ပထမဆံုးစိတ္ေက်နပ္မႈ ရရွိေစရန္ ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း၏အမွတ္တံဆိပ္အားမွတ္မိေစရန္ရည္ရြယ္ေသာေၾကာင့္ အေသးအဖြဲကိစၥဟုသေဘာမထားသင့္ပါ။ ေစ်းကြက္ထဲတြင္ ရွိႏွင့္ေနၿပီးေသာအျခားအမွတ္တံဆိပ္မ်ားကိုတိုက္ခိုက္ရန္ႏွင္ ့မရံႈးနိမ့္ေစရန္ အေရးႀကီးေသာပထမဆံုးေျခလွမ္းျဖစ္ေၾကာင္းနားလည္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ လိုက္ဖက္ေသာထူးျခားေပၚလြင္မႈႏွင့္ ဆြဲေဆာင္မႈ ပိုမိုရွိေစရန္ အေရာင္၊ အဆင္း၊ အလင္း၊ အေမွာင္၊ ပံုသ႑ာန္မ်ားျဖင့္ လိုဂိုပံုစံမ်ားထုတ္ေပးျခင္း ၊ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းကယံုၾကည္လာခဲ့ေသာတရုတ္ရိုးရာဟုန္ကြ်ိ အယူအဆအရက်က္သေရမဂၤလာရွိေသာ ၊ အဓိပၸာယ္ရွိေသာအရုပ္မ်ားေပၚအေျခခံ၍ လိုဂိုဒီဇိုင္းမ်ားထုတ္ေပးျခင္း ၊ မဂၤလာရွိ၍ မွတ္မိလြယ္ေသာကုန္ပစၥည္းတံဆိပ္ (Branding )မ်ားထုတ္နိုင္ျခင္းအားျဖင့္ ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ျခင္း (Cooperate identity )ႏွင့္ ခိုင္မာေသာအမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ ရွည္ၾကာစြာရပ္တည္သြားနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အလွကုန္ပစၥည္းလိုဂိုတံဆိပ္ပံုစံထုတ္ျခင္း ၊ စားေသာက္ကုန္လုိဂိုတံဆိပ္ပံုစံထုတ္ျခင္း ၊ အျခားေသာကုန္ပစၥည္းလုိဂိုတံဆိပ္ပံုစံထုတ္ျခင္း ၊ လုိဂိုပံုစံထုတ္ရန္ ေဆြးေႏြးတုိိင္ပင္ အႀကံေပးျခင္း ႏွင့္ လက္ရွိအသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာလိုဂိုတံဆိပ္ကိုပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္မြန္းမံေပးျခင္း (Brand Developer & Consultant)

Consumer Behavior Analysis
Defined Brand Identity
Marketing / Support